ohjelmointi .. KODNING .. coding

Ohjelmointi on viimeinen osa-alue, missä opettamalla oppilaitasi ohjelmoimaan, annat heille avaimen jolla avata mitä ikinä he haluavat saavuttaa itselleen, yhteisölle ja maailmalle. Suomi on suunnan näyttäjä ohjelmoinnin lisäämisessä pakollisena taitona perusopetussuunnitelmaamme, ja koska uusi opetussuunnitelma ei ole riippuvainen eri aineista, ohjelmointi voidaan integroida kaikkiin aineisiin. .. Kodning är det sista steget ut i det okända och när du lär dina elever/studenter att koda, så kommer du att ge dem nyckeln till att göra vad de än vill för sig själva, för deras samhälle, för världen. Finland är ett ledande land i världen med att ha introducerat kodning som ett obligatoriskt ämne inom läroplanen, och eftersom läroplanen inte är strikt ämnes indelad så kan kodning läras ut skilt för sig, men även inkorporeras på roliga och innovativa sätt i alla ämnen. .. Coding is the final frontier, where teaching your students to code, you will provide them with a key to unlock whatever they want to accomplish for themselves, their community and their world. Finland is a way shower in terms of adding coding as a mandatory skill within our core curriculum, and as the new curriculum is not dependent on various subjects, coding can be integrated in all subjects.

Tässä on muutamia vaiheita, joissa iTronic Education voi olla sinun apunasi: .. Här följer några steg på vägen som Multitronic Pro Education kan hjälpa dig med: .. Here follows a few steps on the way, in which iTronic Education can take part together with you.

  1. Henkilöstön koulutus .. Innovativ personalutbildning .. Staff training

  2. Erilaiset ohjelmointikielet ja Swift Playgrounds .. Olika kodningsspråk, appar och Swift Playgrounds .. Various coding languages and Swift Playgrounds

  3. Laitteistot, robotit ja dronet .. Hårdvara, 3D-printrar, robotar och drönare .. Hardware, robots and drones

  4. Kokoaminen pedagogisella ja didaktisella tavalla paikallisen perusopetussuunnitelman OPS2016 mukaisesti .. Sätta ihop allt på ett pedagogiskt och didaktiskt sätt i enlighet med läroplanen, LP2016 .. Putting it all together in a pedagogical and didactical manner in accordance with the local core curriculum OPS2018

 
koding_2.jpg
 

henkilöstökoulutus .. INNOVATIV PERSONALUTBILDNING .. staff training

Multititronic Pro tarjoaa erilaisia kursseja, jotka on suunniteltu erityisesti koulullesi, kunnallesi tai kaupungillesi, auttaakseen henkilökuntaa tulemaan tutuksi ohjelmoinnin kanssa. Tulemme luoksesi ja yksi opettajistamme tulee ja auttaa opettajiasi pääsemään alkuun. .. Multitronic Pro erbjuder olika kurser, specifikt designade för din skola, kommun eller stad för att hjälpa din personal bli bekväm med kodning. Vi kommer till dig och har en kunnig och utbildad lärare som hjälper dina lärare att sätta igång. .. Multitronic pro offers various courses, especially designed for your school, municipality or city, to help your staff get comfortable with coding. We come to you and have one of our teachers come and help your teachers to start.

Kurssimme rakennetaan seuraaville sijoille: .. Våra kurser är uppbyggda på följande premisser: .. Our courses are built on the following premises:

  • Miten käyttää ohjelmointia pedagogisesti ja didaktisesti opetettaessa sisältöä, sekä opetettaessa vain ohjelmointia .. Använd kodning pedagogiskt och didaktiskt medan du lär ut innehåll eller när du bara lär ut kodning .. How to use coding pedagogically and didactically while teaching content as well as when teaching only coding

  • Nähdä kuinka ohjelmointi voi antaa lapsien ja nuorten tulla ihmisiksi, jotka pelastavat maailmamme kauan ennen kuin luulit sen olevan mahdollista .. Se att kodning kan ge barn och unga möjlighet att bli de människor som kan rädda vår planet, långt tidigare än vi kunde tro .. How to see that coding can allow children and youth to become the people who save our world long before you thought it was possible

  • Uskomme siihen, että kaikki voivat ohjelmoida .. Vi antar att alla kan koda .. We assume that everyone can code

  • Våra kurser är alla baserade på läroplanen, allt startar med lärande målet och meningsfullt lärande. På så sätt säkerställer vi att både lärarens och elevernas/studenternas tid används effektivt

  • Att lärande ska vara ROLIGT!

Vi kan också hjälpa dig och dina lärare att bli Apple iPad/Mac/Swift Playground-lärare!


SY IHOP HELHETEN

En sak är ändå bara en sak, inte lärande, inte undervisning. Så du kan lätt köpa massor med robotar, iPads, 3-D printrar, vilket kanske inte ens är nödvändigt i din skola, och fortfarande inte lyckas få personalen att använda dem effektivt eller alls. Låt oss i stället komma och visa din personal hur du väver in användandet av dessa i den vanliga undervisningen på ett pedagogiskt och motiverande sätt som inspirerar elever, studenter och personalen! Vi kan hjälpa dig genom att kunna erbjuda andra lärare som är utbildade och har använt applikationerna tillsammans med sina egna elever komma in och lära din personal att använda dem, experter och motivatörer. Man kan faktiskt åstadkomma nästan vad som helst med kodning!