Av1-GIF.gif
 

 .... LAPSEN SILMÄT, KORVAT JA ÄÄNI LUOKKAHUONEESSA

..

BARNETS ÖGON, ÖRON OCH RÖST I KLASSRUMMET

..

THE CHILD'S EYES, EARS AND VOICE IN THE CLASSROOM....

....Kun oppilas ei voi fyysisesti osallistua luokkatunnille, AV1 on läsnä hänen puolestaan.
AV1 on kommunikaatiorobotti pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille aikuisille.

..Då en elev inte har möjlighet att delta i klassen själv, kan AV1 vara närvarande i dess ställe.
AV1 är en kommunikationsrobot för långtidssjuka barn och ungdomar.

..When a pupil can’t attend class themselves, AV1 will take their place.
AV1 is the telepresence robot for children and young adults suffering from long-term illness. ....

 
 

 
 
[finnish]
 
[swedish]
 
[english]

.... …ei pysty käymään koulua normaalisti tällä hetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että joka neljännessä luokkahuoneessa yhden oppilaan tuoli on tyhjä. .. …är idag för sjuka för att delta i sin egen vardag. Det betyder att i vart fjärde klassrum finns en stol som står tom. .. …are missing out on their childhood due to long-term illness. That means in every eight classroom there is an empty desk. ....

....

Lähde: No Isolation, 2017

..

Källa: No Isolation, 2017

..

Source: No Isolation, 2017

.... 
 
 
AV1_footer_render-2_6f1896a9a10d6ecb9a8ec3b4857fb71e.png
 

....SUUNNITELTU LUOKKAHUONEESEEN..DESIGNAD FÖR ATT ANVÄNDAS I KLASSRUM..DESIGNED FOR THE CLASSROOM....

....AV1 on kehitetty mahdollistamaan lasten osallistumisen koulun aktiviteetteihin omilla ehdoillaan. AV1-laitetta käyttävät lapset voivat itse päättää yhteydenotosta ja sen katkaisusta. ..AV1 är byggd så att barn ska kunna delta i skolarbetet på egna villkor. Barnen som använder AV1 kan själva bestämma när de ska vara anslutna eller bortkopplade. ..AV1 is built to let children take part in school activities on their own terms. The kids using AV1 can decide when to connect and disconnect, simply by pressing a button in the app. ....


 
 
 
Asset 2.png

....

PASSIIVINEN

..

INAKTIV

..

INACTIVE....

....

Jos lapsi ei tahdo olla yhteydessä kouluun, hän voi viestittää haluavansa olla passiivinen kuuntelija, jolloin robotin päässä loistaa sininen valo. 

..Om barnet inte orkar vara aktivt i skolan kan han eller hon signalera att de vill vara passiva lyssnare
och ett blått ljus lyser på robotens huvud.

..If the child is not feeling up for school, he or she can signalise that they want to be passive listeners, and a blue light will flash on the robot's head. ....

Asset 3.png

....

VIITTAUS

..

MARKERA

..

RAISE YOUR HAND....

....

Jos lapsi haluaa vastata kysymykseen, hän voi ”viitata” painamalla painiketta sovelluksessa, jolloin valkoinen valo vilkkuu.

..Om barnet vill svara på en fråga kan han eller hon “markera” genom att trycka på en knapp i appen och
ett vitt ljus börjar blinka.

..If the child wishes to answer a question, they can raise their hand by pressing a button in the app, and a white light will flash. ....

Asset 4.png

....

KUISKAUSTILA

..

VISKNINGSLÄGE

..

WHISPERING....

....

AV1-laitteen voi myös säätää kuiskaustilaan, jolloin käyttäjän voivat kuulla vain AV1:n vieressä istuvat. ..Man kan också sätta AV1 i viskningsläge, så bara de barn som sitter bredvid roboten hör. ..You can also put the AV1 in whisper mode, so only the kids seated next to the AV1 will hear you. ....


 
 
 

....Ministeriö on todennut, että robottien, kuten AV1, käyttö voi olla erittäin hyödyllistä opiskelijoille, jotka eivät pääse kouluun ssairauden tai vamman takia. ..Departementet har uppmärksammat att användningen av den här typen av robotar [som AV1] kan vara till stor nytta för elever som inte kan delta i skolan på grund av sjukdom eller skada. ..The ministry has noted that using these kinds of robots [such as AV1] may be of great use for students that are unable to participate at school due to illness or injury....
— ....NORJAN OPETUS- JA TUTKIMUSMINISTERIÖ ..DET NORSKA UTBILDNINGSDEPARTEMENTET ..NORWEGIAN MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH....

 
 
AV1_blue_light_back_blackboard_children_rising_hands_teacher_7b508dd53b32c2245190eaf1a0620c3a copy.png
 

....

MITEN TYÖSKENTELEMME KOULUJEN JA KUNTIEN KANSSA

..

HUR VI SAMARBETAR MED SKOLOR OCH KOMMUNER

..

HOW WE WORK WITH SCHOOLS AND DISTRICTS

....

....

Tiedämme, että taudinkulut ja -kestot vaihtelevat. Jos pitkäaikaissairaita koululaisia on yksi tai useampia, AV1:n voi liisata tai ostaa. Materiaaleistamme löytyy tietoa laitteen käytöstä kaikille osapuolille ja voimme myös neuvoa, miten AV1-laitteesta saadaan paras mahdollinen hyöty niin opiskelijalle, luokkatovereille kuin opettajallekin.

Tarpeista riippuen voimme tarjota palveluita, joiden avulla voi hallita useita käytössä olevia AV1-laitteita. Koska tarpeet eroavat toisistaan, tarjoamme joustavia ratkaisuja sekä perheille, julkiselle sektorille että organisaatioille.

..

Vi vet att orsaker till sjukdom varierar, och om du har ett eller flera barn i din skola med långvarig sjukdom, kan du leasa eller köpa en AV1. Vi erbjuder material som informerar alla involverade parter om användning och säkerhet. Vi ger gärna råd om hur ni får så mycket som möjligt ut av er AV1, både för barnet, klasskamraterna och för läraren.


Vi erbjuder snabbt, skräddarsytt stöd utifrån era behov som hjälper er att administrera flera enheter. Behoven varierar beroende av situation och därför har vi utvecklat flexibla lösningar både för familjer, offentliga sektorn och för organisationer.

..

We know that disease courses vary, and if you have one or more children at your school with long-term illness, you can rent or buy an AV1. We have created resources to inform all parties involved, and can give you advice on how to get the most out of AV1 for the student, the classmates and the teacher.

Depending on your needs, we can provide services that quickly lets you scale and manage your all your AV1s in use. Needs differ, therefore we provide flexible solutions for both families, the public sector and organisations. ....

 
 
 
AV1-in-schoolyard.jpg
 
 

....

MITEN TYÖSKENTELEMME ORGANISAATIOIDEN KANSSA

..HUR VI ARBETAR MED ORGANISATIONER

..HOW WE WORK WITH ORGANISATIONS....

....

Edustatko organisaatiota, joka työskentelee pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten parissa?
Jos organisaatiosi tarvitsee useita AV1-laitteita, löytyy meiltä käyttäjäystävällinen järjestelmä laitteiden käytön organisointiin. Voimme myös neuvoa, miten AV1:n käyttö parhaiten soveltuu juuri teidän tarpeisiinne. Jos sinä tai yrityksesi haluatte lahjoittaa AV1-laitteita, voimme auttaa löytämään oikeat kanavat tavoittamaan laitteita tarvitsevat lapset.

..Representerar du en organisation som jobbar med långtidssjuka barn och unga? Om ni behöver flera AV1 har vi ett administrationsverktyg och ett användarvänligt system för att organisera användningen av flera enheter. Vi kan ge er råd om hur ni bäst implementerar användningen av AV1 så att det passar era behov. Om du eller ditt företag vill donera AV1, kan vi hjälpa dig att hitta rätt kanaler för att nå de barn som behöver en.

..Do you represent an organisation working with children and young adults with long-term illness? If your organisation needs multiple AV1s in circulation, we have a scalable and manageable system to organise the use. We can give you advice on how best implement the use of AV1 suited to your needs. If you or your company want to donate AV1s, we can help you find the right channels to reach the children in need of one. ....